Is ons drinkwater zuiver?

De sleutel van het leven ligt in het woord geloven

Drinkwater kan veel ongewenste stoffen bevatten
Het leek zo simpel: we draaien de kraan open voor een glas zuiver drinkwater. Net als zoveel andere mensen, wisten wij niet dat ons drinkwater veel ongewenste stoffen kan bevatten. Stoffen die je niet ziet, ruikt of proeft, maar wel een gevaar kunnen opleveren voor onze gezondheid. Wij zijn uiteindelijk maar een onderzoekje begonnen, om te weten wat er nu werkelijk aan de hand is met het kraan- en leidingwater. In het onderzoek ontdekten wij ook dat 1,1 miljard mensen geen toegang hebben tot veilig drinkwater. Terwijl wij de waterkraan open draaien, sterven er elders ongeveer 5.000 kinderen per dag aan de gevolgen van onveilig drinkwater. Stichting Water4Life probeert daar gelukkig iets aan te veranderen. Wij zoeken het vandaag dichter bij huis en stellen dan ook de volgende vraag:

Hoe is het gesteld met de zuiverheid van ons eigen drinkwater?
De aarde heeft een gesloten ecologisch systeem. Door enkele eeuwen van mens- en natuuronvriendelijke industrialisatie is ons water op aarde vervuild geraakt. De vervuiling is aanwezig in rivier -, (zure)regen -, oppervlakte - en grondwater. De hoeveelheid ongewenste stoffen in ons drinkwater neemt toe, ondanks alle inspanningen van onze waterzuiveringmaatschappijen. Wat doen kalkdeeltjes, medicijnresten, chloor, bacteriën, toegevoegde kleur- en smaakstoffen, fluor, chemicaliën en andere verontreinigingen eigenlijk met ons lichaam bij inname?

Kalk veroorzaakt verstoppingen in nierbekken en bloedvaten
Wetenschappers hebben in ieder geval aangetoond dat de aanwezige (ongebonden) kalk in het leidingwater niet door ons lichaam wordt opgenomen. Dat betekent een opeenhoping van kalk in ons lichaam. De kalk slaat neer en veroorzaakt verstoppingen in nierbekken en bloedvaten. De kalk die wij wel nodig hebben zit normaliter voldoende in onze (biologische) voeding. Overigens denken wetenschappers wereldwijd, dat het ontkalken van leidingwater, het zacht maken van water, eczeem kan verlichten. De studies en resultaten zijn tot op heden veelbelovend! Ook dermatologen bevelen tevens (ontkalkt) zacht water aan, omdat het zorgt voor een zachte huid.

Samenvatting HWS over de kwaliteit van het drinkwater
Om meer te weten over de kwaliteit van drinkwater in Nederland hebben wij onder andere de website van HWS gelezen. In hun samenvatting missie HWS staat geschreven: met het huidige systeem van drinkwatervoorziening kan niet worden gegarandeerd dat het drinkwater geen gezondheidsrisico's met zich meebrengt. Er dienen voorzieningen te worden getroffen voor de consumenten die overwegende bezwaren hebben tegen het gebruik van leidingwater waarin stoffen zitten die mogelijk nadelig zijn voor de gezondheid. Opdat zij kunnen beschikken over deugdelijk drinkwater.

Voornoemde garantie kan met name niet worden gegeven, omdat er totaal geen zicht is op mogelijke 'vertraagde' schadelijke effecten op de gezondheid door de aanwezigheid van mutagenen, carcinogenen, teratogenen en xenonbiotische stoffen in het leidingwater. Door blootstelling aan en langzame accumulatie van chemicaliën in het lichaam moet rekening gehouden worden met effecten op neurologische, fysiologische, biochemische en hematologische werkingsmechanismen en het immuunsysteem.

Het RIWA rapport jaar 2000 schrijft over 58 kankerverwekkende stoffen

1). In het totaal werden ca 1860 stoffen onderzocht. 2). 315 van de onderzochte stoffen passeren met zekerheid het zuiveringssystemen (17% van het totaal). 3). 998 stoffen zijn wel in het oppervlakte water doch niet op hun aanwezigheid in het daaruit bereide drinkwater onderzocht (=53% van het totaal). 4). Derhalve is slechts van 30% van de 1860 stoffen in de verslagperiode vastgesteld dat deze door het zuiveringsysteem worden tegengehouden. 5). Tenminste 58 van deze verbindingen zijn volgens het rapport kankerverwekkend ('verdacht mutageen en/of verdacht carcinogeen'). Bron: het RIWA rapport 2000.

Ook jaren later trekt het RIWA aan de bel

In een krant stond het volgende geschreven: de wettelijke voorschriften voor de Nederlandse waterkwaliteit worden niet goed gehandhaafd. Dat constateert RIWA-Maas, een samenwerkingsverband van drinkwaterbedrijven die water uit de Maas gebruiken. In het Maaswater zitten nog steeds te veel stoffen die problemen opleveren voor de waterleidingmaatschappijen. De ongewenste hoeveelheden onkruidbestrijdingsmiddelen vormt al jaren een knelpunt. Ook de resten van medicijnen die in urine zitten, vragen in toenemende mate aandacht. De aanwezigheid van Prozac, hormonen en geneesmiddelen is de afgelopen jaren aanmerkelijk toegenomen.

Nog meer feiten over kankerverwekkende stoffen
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dringt al jaren aan om te stoppen met het toevoegen van chloor aan het drinkwater. De toevoeging van chloor aan het drinkwater heeft een zeer slechte uitwerking op de menselijke gezondheid, omdat er spontaan organische chloorverbindingen ontstaan. Deze stoffen zijn kankerverwekkend. Mensen krijgen er maag- en darmkanker van.

De keramische ATC SuperSterasyl  7"
filterelementen die zuiver water garanderen

In al het drinkwater komt in meer of mindere mate bromide, bromaat en nitraat voor. Bromide en bromaat zijn tevens kankerverwekkend. Nitraat komt in het grondwater terecht door bijvoorbeeld (kunst)mestgebruik en zure regen. Nitraat is op zichzelf niet giftig maar kan in ons darmkanaal omgezet worden tot nitriet. Nitriet kan de beschikbaarheid van zuurstof in het bloed verminderen en is derhalve in hoge concentraties giftig. Daarnaast kunnen er in ons darmkanaal nitrosaminen ontstaan, die ook kankerverwekkend zijn.

Volgens het waterleidingbesluit mag er maximaal 50 mg per liter nitraat in het drinkwater voorkomen. Baby’s en kleine kinderen mogen hiervan slechts 5 mg per liter water innemen. Nitraten kunnen bij zuigelingen het blauwe baby syndroom veroorzaken.

Chloor bijproduct trihalomethaan en zware metalen als arseen en cadmium laten zich zeer moeilijk, of in het geheel niet, uit het water verwijderen. In opdracht van de EU is in 2007 in Belgisch Limburg een groot onderzoek gestart naar deze stoffen in het water. In dat gebied heeft men maar liefst vijf keer meer kankergevallen geconstateerd dan in de rest van België. Vele stoffen tonen hun schadelijke gevolgen op de gezondheid pas na jaren aan. Vaak is het dan al te laat.


Steeds grotere problemen met ons drinkwater

Het oppervlaktewater wordt steeds meer vervuild door afvalstoffen van mens, landbouw en industrie. Agrarische gifstoffen, zoals pesticiden en meststoffen, zijn rijkelijk terecht gekomen in onze meren en rivieren. Water dat weer terechtkomt in onze drinkwaterzuiveringsinstallaties. Ter verduidelijking: de insecticiden, DDT, dieldrin en aldrin, welke reeds meer dan veertig jaren verboden zijn, worden nog steeds in onze drinkwaterreservoirs aangetroffen. Deze landbouwgifstoffen blijven door ophoping in het vetweefsel van het lichaam van mens en dier achter en breken slechts zeer langzaam af. De directe gevolgen hiervan op de mensheid is nog in onderzoek. Wel is inmiddels bekend dat er zeer grote problemen te verwachten zijn.

Onze conclusie en ondernomen stappen
Uit het onderzoekje is gebleken dat de kwaliteit van het leidingwater lang niet altijd en overal betrouwbaar is. Het viel ons op dat er in ons leidingwater veel stoffen zitten die kankerverwekkend zijn. Misschien een aandachtspunt voor KWF en NKFD? De waterzuiveringmaatschappijen erkennen zelf ook via hun jaarlijkse rapporten dat er veel stoffen worden doorgelaten. Het ontbreekt ze vaak aan de financiële middelen om het beter te doen.

Inmiddels zijn de Familie Blij leden overgegaan tot de aanschaf van mobiele waterzuiveringsystemen. Dat leek ons met de opgedane kennis over ons leidingwater geen overbodige luxe. Voordat wij overgingen tot kopen, hebben we ook hierin een onderzoekje gedaan. We hebben uiteindelijk een zeer goede prijs- en kwaliteitverhouding gevonden. Zo goed, dat we de mobiele waterzuiveringsystemen ook in onze winkel hebben geplaatst. Onze gezondheid is namelijk niet te koop. Zuiver water daarentegen gelukkig nog wel.

© 2010 Jozeph Muntenbergh

Unieke bezoekers

© Intellectuele eigendomsrechten van de teksten en beelden op deze website zijn voorbehouden aan de schepper ervan. Een artikel overnemen is alleen toegestaan met bronvermelding en link naar het artikel.