In den beginne
Wist je dat?
Projecten
Over ons
Columns
Gezondheid
Filmpjes
Niet Blij
Winkel
Linkjes
Totaalcontrole is nabij
Wereldcontrole via persoonsnummers, grondplan bijna klaar!
Het persoonsnummer voor elke Nederlander (BSN) is een uitbreiding van het Sociaal Fiscaal Nummer dat op zijn beurt is ontstaan uit het Landelijk Vast Nummer, destijds in gebruik bij de belastingdienst. Ondanks de bezwaren uit het volk, stelde het kabinet dat gebruik van het sofinummer nooit verder zou gaan dan door overheidsdiensten en de eraan gerelateerde sociale sector: “Tot hier en niet verder!” Nu is het een voorwaarde voor dienstverlening door banken, werkgevers, zorgverzekeraars, volkshuisvesting (subsidies), onderwijs, gezondheidszorg en andere partijen.

De Centrale Persoons Administratie (CPA) maakte in de jaren zeventig geen enkele kans. Felle protesten waren het gevolg: “Geen centrale registratie!” Thans gaat Nederland als
eerste van Europa over tot een centrale persoonsdatabase.(1)

Het persoonsbewijs met persoonsnummer, vingerafdruk en aangezichtsfoto uit 1941 riep decennia de herinneringen op van deportaties die, volgens landshistoricus Loe de Jong, direct het gevolg waren van dit document en het eraan gekoppelde centrale registratiesysteem. “Dit nooit meer!” was de vurige overtuiging van de doorsnee Nederlander… Inmiddels is het
per 21 september 2009 heringevoerd.

Er is wel een belangrijk verschil. Het huidige systeem is vele malen geavanceerder en aanzienlijk grootschaliger. De consequenties zijn bij gebruik door kwaadwillende aanmerkelijk groter.
We zijn echter het nationale stadium al voorbij. Op dit moment tonen razendsnelle ontwikkelingen het ontstaan van een digitale infrastructuur voor massa-identificatie en surveillance op wereldschaal. De introductie van deze systemen gebeurt gelijktijdig en gecoördineerd in verschillende landen en regio’s.(2) Daarbij produceren multinationals als de IBM Corporation steeds snellere supercomputers die in een oogwenk ongekende hoeveelheden persoonsinformatie kunnen verwerken en combineren.(3)

Een eeuwenoud Nederlands bedrijf lijkt mede aan de basis te staan van de wereldinfrastructuur voor massa-identificatie. Rothschild heeft ons land geadviseerd dit bedrijf te verkopen aan een multinationale corporatie gericht op defensietechnologie, zodat een schat aan kennis en kunde over persoonsdocumenten en -registratie, gecombineerd met militaire hightech, wereldwijd kon worden aangewend en leiden tot het huidige resultaat. Vreemd is dit allerminst. Nederland kon zich jarenlang beroemen op een van de meest geoliede registratiesystemen en het beste persoonsbewijs ter wereld, ontworpen door Jacobus Lambertus Lentz.

Dit artikel handelt over de gecoördineerde invoer van een universele infrastructuur voor identificatie en controle van de wereldbevolking op basis van persoonsnummers.

Wereldwijde invoer van elektronische persoonsbewijzen
In een zeer korte tijd zijn elektronische persoonsbewijzen univer
seel geworden overal op aarde. Zelfs de armste ontwikkelingslanden voeren biometrische ID-kaarten in, naar het lijkt als voorwaarde voor financiële herstructurering door het IMF.(4) India is momenteel (2010) het verst.
In 2012 zal 85% van de wereldbevolking zo’n elektronische ID kaart bij zich dragen, stelt Nathan Allonby van Global Research.(5) Deze wereldwijde invoer van persoonsbewijzen gekoppeld aan een centrale database wordt internationaal gecoördineerd, volledig buiten het zicht van de burger om.

Overheden overal ter wereld harmoniseren het persoonsbewijzensysteem en de eraan gekoppelde databases volgens internationale standaarden. Nieuwe persoonsbewijzen dienen te beantwoorden aan hetzelfde format: ICAO 9303 part 3. Dit format is opgesteld door een agentschap van de Verenigde Naties, de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (International Civil Avation Organisation, ICAO). Het ICAO stelt de standaarden voor “machine leesbare reisdocumenten” en tegenwoordig zijn paspoort en persoonsbewijs hetzelfde. Zonder dit biometrische persoonsbewijs geen luchtvervoer. Ze zijn erop gemaakt om landen wereldwijd te doen aansluiten op hetzelfde systeem.(6) Persoonsbewijzen of ID-kaarten functioneren als sleutel (interface) tot allerlei overheids en corporate databases erachter die met het persoonsnummer ontsloten kunnen worden. Ook deze achterliggende databases worden geharmoniseerd.

Coördinatie en harmonisatie door Verenigde Staten en Europese Unie

In januari 2002, vrijwel direct na de ‘
false flag’ WTC-terreuraanslag op 11 september 2001 en in navolging van de in 2001 geïntroduceerde Patriot Act, richt het Amerikaanse defensieagentschap voor geavanceerde onderzoeksprojecten (DARPA) een bureau op dat moet leiden tot “Total Information Awareness” (TIA). TIA zou worden bereikt door supercomputers en enorme databases die van elke burger persoonlijke informatie opslaan over e-mailverkeer, betalingen, telefoongesprekken, medische dossiers en vele andere zaken. Deze informatie zou vervolgens in het kader van de ‘War on Terror’ geanalyseerd worden op terroristische activiteit. Het TIA programma behelsde ook de financiering van universele biometrische technologie voor massatoezicht (mass surveillance).(7)

Interessant is verder dat het bureau verantwoordelijk voor de invoer van TIA, het Information Awareness Office, een logo gebruikte waarop een piramide bekroond door een sluitsteen met het alziend oog van Horus, de Zon/Zoon van God, dat de aardbol verlicht (illumineert). De piramide en de aardglobe worden met elkaar verbonden door de afkorting DARPA met als onderschrift “Scientia est Potentia” (kennis is macht).(8)

Later is de naam Total Information Awareness onder druk van het Amerikaanse Congres omgedoopt tot “Terrorism Information Awareness” en worden de projecten voortgezet onder andere, minder beladen namen. Dat gebeurde ook met kennis uit een project genaamd ‘Human ID’ (
Human Identification at a Distance) dat universeel toepasbare technologieën ontwikkelde om mensen op afstand te kunnen identificeren (RFID/ satelieten.(9)

In 2005 besluit de Europese Unie onder druk van de VS en haar ‘War on Terror’ tot de invoer van gemeenschappelijke biometrische standaarden in Nationale ID-kaarten en tot verregaande samenwerking met landen buiten de EU.(10) Onder de noemer ‘migratie beleid’ scharen organisaties als de VN, de OECD, de G8, de OSCE, de International Organisation for Migration, de Wereldbank en regionale ontwikkelingsbanken zich volledig achter de verregaande en wereldwijde integratie en harmonisatie van persoonsbewijzen en centrale opslag van persoonsgegevens. Hun beleidsprogramma heeft het Independent Race and Refugee News Network reeds in 2003 omschreven.(11)

Uit een officieel communiqué uit 2008 van de Europese Commissie blijkt hoezeer de EU tezamen met de VS de motor is achter de mondiale infrastructuur voor massa-identificatie en surveillance. Het document draagt de veelzeggende titel: “Versterking van de mondiale benadering van migratie: meer coördinatie, samenhang en samenwerking”. Het beschrijft dat de EU sinds 2005 de ambitie koestert “om een inter-sectoraal, samenhangend raamwerk ter beheersing van migratie te grondvesten via politieke dialoog en hechte, praktische samenwerking met ‘derde’ landen.” ‘Derde landen’ zijn landen en regio’s buiten de EU en VS, zoals de Afrikaanse Unie.

De Europese Commissie stelt in het document dat de ‘Global Approach’ versterkt dient te worden en presenteert als voorbeeld het gemeenschappelijk Europese immigratiebeleid. Daarbij biedt de EU aan deze landen hulp bij het ontwikkelen van biometrische technologie voor reisdocumenten en persoonsbewijzen die tevens voldoen aan Europese en internationale standaarden.(12) Het document beklemtoont dat de EU en haar lidstaten zich “meer moeten profileren en actief de ‘Global Approach’ moeten promoten in diverse multilaterale, mondiale en regionale samenwerkingsverbanden zoals het Global Forum on Migration and Development (GFMD) [..], de Verenigde Naties […], de G8, de OECD, de OSCE, de Raad van Europa, de International Organisation for Migration, de Wereldbank en regionale ontwikkelingsbanken.”(13)

De EU en VS staan niet alleen. Wereldbanken als het IMF lijken de invoer van het mondiale persoonsbewijzensysteem als voorwaarde te stellen voor haar financiële ‘hulp’ programma’s aan derde wereldlanden, zo blijkt uit een artikel van Global Research van 31 augustus 2009.(14)

Persoonsbewijs: instrument tot wereld totaalcontrole

Het beleid voor de invoer van persoonsbewijzen gaat veel verder dan enkel identificatie en bevordering van veiligheid. Persoonsbewijzen met hun persoonsnummers zijn een instrument om het leven van ieder individu minutieus te volgen en vast te leggen. Tony Bunyan heeft het in
The Guardian van 28 mei 2009 over de ‘digitale tsunami’:

Elk object dat een individu gebruikt, elke transactie die hij aangaat en elke plek waar hij naar toegaat, creëert een digitaal spoor. Dit genereert een schat aan informatie voor overheidsorganisaties gericht op veiligheid, leidend tot gedrag voorspeld en beoordeeld door ‘machines’ (hun term) die ter plekke opdrachten zullen geven aan ambtenaren. Het voorstel voorziet de massale verzameling van persoonlijke informatie over reizen, bank details, mobiele telefonie locaties, medische dossiers, internetgebruik, strafbladen hoe klein het vergrijp ook, vingerafdrukken en digitale foto’s die met datamining kunnen worden opgespoord en toegepast op een ander scenario – inchecken voor een vliegtuig, gedrag in de metro of het deelnemen aan een protest.” 
 

Bunyan wijst op de verregaande harmonisatie en samenwerking met de VS in een Euro-Atlantische coöperatie. Het beleid dat directe gevolgen heeft voor de vrijheid en rechten van de betreffende onderdanen, wordt niet bepaald in Brussel maar in geheime EU-VS bijeenkomsten, zegt Bunyan.(15)

Het systeem van persoonsbewijzen met een persoonsnummer gekoppeld aan alle andere overheidsdatabases is niet nieuw. Het nazi-ID systeem bestond eveneens uit een persoonsbewijs met persoonsnummer (Reichs-Personalnummer) om alle andere databases te kunnen koppelen.(16) Sinds 1942 was IBM, vanuit haar Europese basis te Amsterdam, intensief bezig met de ontwikkeling van het gestandaardiseerde nazi-systeem voor opslag en management van persoonsgegevens.(17) Aangezien Nederland vanaf 1941 dankzij Jacob Lentz over het meest perfectioneerde ‘ID-management’ systeem ter wereld beschikte, kon hier verhoudingsgewijs met de rest van Europa, het grootste aantal joden worden afgevoerd (73% = 102 duizend van de 140 duizend. Vgl. Frankrijk: 25% = 85 duizend van de 300 duizend). Keer op keer bewijst het systeem hoe groot het gevaar is voor de burger zodra het toegankelijk wordt voor kwaadwillende: ID-kaarten waren namelijk eveneens het belangrijkste instrument om de genocide mogelijk te maken te Rwanda.
(18)

Overheden en corporaties roepen op tot mondiale oplossing voor bevolkingsbeheer
 
Net als in de nazi-tijd is er nu ook weer sprake van een publiek-privaat partnerschap tussen overheid en corporaties tot groot voordeel van beiden: de ene nog meer winst de ander nog meer controle. ‘Security’ is big business.

‘s Werelds grootste en machtigste IT-bedrijf, de International Business Machines Corporation, opgericht door Herman Hollerith en de Nederlander Jan Broeksma en vertegenwoordigd in het Council on Foreign Relations alsmede in de Bilderberg Club(19), heeft een lange geschiedenis van informatietechnologie, ontwikkeld en ingezet voor volkstellingen en identificatie. In 1933 creëerde IBM met de Hollerith ponskaart, voorloper van het huidige persoonsbewijs (biometrisch ‘paspoort’), de technische ‘Endlösung’ die de identificatie van ‘ongewensten’ stroomlijnde en een snelle confiscatie van bezittingen, deportatie, inzet voor slavenarbeid en vernietiging van de zwakken uit de samenleving maximaal mogelijk maakte. Het getatoeëerde Auschwitz nummer begon als IBM-nummer, aldus Edwin Black in zijn baanbrekende onderzoek IBM and the Holocaust.(20)
 
De te verzamelen informatie door middel het IBM-ponskaartensysteem kwam overeen met de huidige te verzamelen data over banktransacties, (politie)archieven, namen, reisgedrag, medische gegevens, adressen: "De toekomst lag in de kaarten verborgen - een toekomst van namen, politiearchieven en concentratiekampen, bankrekeningen en betalingen, oorlogsministeries en wapenproductie, eindeloze statistische campagnes en registraties, en treinen. Heel veel treinen”, schrijft onderzoeksjournalist Edwin Black.(21)
 
Net als nu gekoppeld aan het persoonsnummer (Burger ‘Service’ Nummer) in een steeds verder geharmoniseerd en gecentraliseerd systeem, waren professionals als huisartsen, ambtenaren, justitie medewerkers, personeelsfunctionarissen, bankemployees, kadaster-personeel, verplicht een veelheid aan gegevens op een voor het systeem geschikte manier te registreren. Thans is IBM de belangrijkste sponsor en grote promotor achter het moederbedrijf van de onderhuidse identificatie- of verichip; Applied Digital Solutions, hoofdfinancier en aanjager van identificatie- en traceersystemen via radio frequenties (RFID) en promoot deze corporatie de ‘global-ID’.(22)

In de introductie tot het onderzoeksr
apport Identity management in the 21st century uit 2007,stelt IBM dat “regeringen een samenhangend en samenwerkend systeem voor identiteitsbeheer moeten invoeren om veilig internationaal reizen mogelijk te maken en criminaliteit en terrorisme tegen te gaan.(23) Gebaseerd op recent onderzoek door IBM, geloven we dat het tijd is voor zowel overheden als de private sector over de gehele wereld om opnieuw te kijken naar identiteitsbeheer en wegen te onderzoeken om communicatie en samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en de maatschappij te faciliteren”, schrijven de onderzoekers en continueren hun betoog met een indringende oproep tot harmonisatie, een overkoepelend plan en multinationale overeenstemming.(24)

Het persoonsregistratiesysteem moet mondiaal zijn. Het online zakenmagazine ZDNet UK schrijft al in 2005 over IBM’s plannen onder de kop “IBM roept op tot mondiale oplossing voor persoonsbeheer.” IBM stelt dat, mede gezien de toenemende dreiging van terrorisme en internationale criminaliteit, er een groeiende behoefte is aan een snelle verificatie van personen en een wereldagentschap voor het stellen van internationale standaarden. Daarbij bepleit Cal Slemp, vice-president bij IBM Global Services, dat er behalve grootschaliger internationale coöperatie, er een gemeenschappelijke computertaal en standaard moet komen om alle informatie snel uit te kunnen wisselen. Deze is reeds ontwikkeld en heet IAM (Identity and Access Management), een woordspeling op ‘ik ben’.(25)
 
IBM krijgt in 2006 bijstand van het hoofd van het Homeland Security Department’s Visitor Tracking Program, die stelt dat in het gevecht tegen internationaal terrorisme een mondiaal persoonsidentificatie systeem moet worden ingevoerd.(26) De eisen van dit Amerikaanse ministerie leiden direct tot het biometrisch persoonsbewijs in de Europese Unie. Ook het agentschap voor telecommunicatie van de Verenigde Naties dringt in 2008 aan op een ‘global ID’ om veiligheidsredenen.(27)

Mondiale infrastructuur voor massa-identificatie en -surveillance aanstaande

Tegelijkertijd is men reeds bezig met het leggen van de fundamenten voor dit mondiale persoonsbewijssysteem, te beginnen met een universeel systeem voor het screenen van immigranten. In 2006 testte het bovengenoemde Department of Homeland Security (het Ministerie van ‘Heimat’ Veiligheid) het nieuwe
mondiale persoonsidentificatiesysteem dat inmiddels in gebruik is genomen voor het identificeren van reizigers van en naar de Europese Unie en de Verenigde Staten.(28) Andere landen als Canada en Australië, zullen volgen. De wereld persoonsdatabase is volledig "interoperable and compatible" en maakt systematische uitwisseling van informatie tot kinderspel.(29) Als reden voeren de autoriteiten hier opnieuw de terreurdreiging op. In Europa heeft Hewlett-Packard het contract gekregen om de koppelbare Europese biometrische ID-database te bouwen. Het is een systeem dat speciaal is ontworpen voor ‘toekomstige vereisten’.(30)

Infoworld rapporteert onder de kop
“Nationaal identiteitsbewijs? Waarom geen internationaal persoonsbewijs?” hoe in de VS een onbekende organisatie, de Federation for Identity and Cross-Credentialing Systems, “geruisloos de infrastructuur legt voor een universeel identiteitssysteem dat uiteindelijk nationaal of internationaal kan worden toegepast.” Maar “het maatschappelijke draagvlak bij het algemene publiek is nog steeds te gering”, zegt de directeur; “ik denk dat er maatschappelijke overeenstemming moet zijn om die richting op te gaan en ik zie dat voor tenminste 2009 of daarna nog niet gebeuren”.(31) Om deze consensus te bewerkstelligen organiseert de corporate wereld van banken, multinationals en overheid jaarlijks het ID World International Congress, het belangrijkste congres op dit gebied, gesponsord door onder meer, de IBM Corporation, de American Banknote Corporation en Morpho (voorheen Sagem). De Annual World Summit brochure van dit congres meldt dat de bezoekers bestaan uit “zowel een gedistingeerde rij van ministers en hoog geplaatste overheids-vertegenwoordigers, als 72 CEO’s uit de ID Revolution Community.” Na afloop dienen de politici het blijde nieuws van deze ID revolutie aan de burger te verkopen.(32)

IBM-partner Morpho is momenteel de wereldleider op het gebied van een groot schalige “
biometric identification solution”, vermeldt de IBM partnerpagina. Morpho verkoopt deze ‘oplossing’ aan overheden overal ter wereld, ook de VS, en bevordert daarmee de uniformiteit.(33) Andere aanbieders sluiten hierbij aan. Aruba, Botswana, Costa Rica, Albanië, Guatemala, Honduras, Kosovo, Libanon, Peru, Ierland, Zwitserland, Finland, Slowakije, Roemenie, Kroatië, Mexico, Colombia, Spanje, Kazachstan, Nigeria, Maleisië, Ghana, Mauritanië, Westelijke Sahara, Zuid Afrika, Ivoorkust, Frankrijk, Spaanse Sahara, Marokko, Uganda, China, Zweden, Oekraïne, Tunesië, Duitsland, Nederland, de VS, Brazilië, het Verenigd Koninkrijk, India: volgens de kaartjes die Morpho presenteerde op een seminar van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie van de NAVO (ICAO) in 2010 te Mozambique en op haar website, is Morpho in al deze landen succesvol geweest in het bieden van wat zij noemt de ‘Global solution’; een “complete solution for national e-identity and electronic passports” en daaraan gelieerde projecten.(34) Daarbij gaat deze multinational omkoping en corruptie niet uit de weg.(35) Andere landen zullen spoedig volgen.
Het (ongeziene) Rothschild Imperium
De defensie-security tak van Sagem-Morpho produceert inmiddels ook het Nederlandse biometrisch persoonsbewijs, nadat Rothschild als financieel raadsman adviseerde het toenmalige productiebedrijf Sdu Identification te verkopen aan het Franse Sagem waardoor uw vingerafdrukken zijn beland bij de Franse militaire industrie.(36) Daarmee sluit het naadloos aan op de persoonsbewijzen gehanteerd door andere landen.

De uniformiteit van het wereld ID-systeem is nog meer gewaarborgd doordat Morpho tevens haar gestandaardiseerde producten aanbiedt aan de overkoepelende wereldorganisaties voor ‘vrede en veiligheid’. Zo voorziet deze corporatie de wereldpolitie, Interpol, met wie het Mopho sinds 1999 een relatie heeft, van het
geautomatiseerde palm- en vingerafdruk identificatiesysteem ‘APFIS’.(37) Allerlei nationale databases worden op de internationale gegevensbestanden afgestemd. Havank, het acroniem voor Het Automatisch Vingerafdrukkensysteem Nederlandse Kollektie, is het nieuwe systeem van de Nederlandse politie ontworpen door Morpho, met in totaal meer dan dertig miljoen afbeeldingen van vingerafdrukken. Dit systeem kan moeiteloos aan andere databases worden gekoppeld, nationaal of internationaal.(38) De Nederlandse regering doet immers volop mee aan internationale uitwisseling van persoonsgegevens. Zo heeft Minister Opstelten recentelijk op 19 november 2010 een internationaal verdrag met de VS getekend waarin de DNA-gegevens en vingerafdrukken van alle Nederlanders ter beschikking worden gesteld.(39)

Nederlandse kennis aan basis wereldinfrastructuur?

Jan Willem ter Hennepe, internationaal ‘Sales Manager ID Documents’ bij Morpho en bedrijfsvertegenwoordiger op bovengenoemd seminar van de NAVO-burgerluchtvaartorganisatie te Mozambique, schrijft op
zijn linkedin-profiel dat Morpho is ontstaan uit het Nederlandse Sdu-identification (Sdu is opgericht als staatsbedrijf in 1577).(40) Het is niet duidelijk of Ter Hennepe daar alleen de Nederlandse vestiging mee bedoelt.

Indien niet, dan staat eeuwenoude vaderlandse kennis mede aan de basis van de huidige wereldinfrastructuur voor massa-identificatie en -registratie zoals grotendeels aangelegd door deze nummer 1 producent van biometrische persoonsbewijzen. Dit is allesbehalve vreemd gezien het feit dat Nederland jarenlang beschikte over een van de meest geoliede bevolkingsregistraties en het beste persoonsbewijs ter wereld, ontworpen door Jacob Lentz. Gecombineerd met de Franse defensietechnologie van Sagem ontstaat er een uiterst krachtige bundeling aan kennis en ervaring. Anko Blokzijl, CEO van Sdu Identification zegt het in 2008 zo: “Their world leading biometric technology and their international network will allow us to compete globally”.

Feit is dat juist sinds de verkoop van Sdu-identification in 2008, landen achter elkaar in zeer korte tijd het nieuwe biometrische persoonsbewijs invoeren, zoals blijkt uit de nieuwsberichten (zie eerdere noot bij opsomming landen). Feit is dat Sdu identification vóór de verkoop al voor verschillende landen paspoorten fabriceerde en zich profileerde als “een van de weinige marktpartijen die voor meerdere Europese overheden de contractpartner is voor hooggekwalificeerde identiteitsbewijzen”, aldus het
persbericht van Sdu uit 2008. Feit is dat Sdu reeds vóór de verkoop digitale high tech en chips in ID-documenten toepast: “Sdu Identification is producent van […] memory chipcards en smartcards (o.a. Chipknip).[...] Het bedrijf voorziet nationale en internationale klanten zowel van high-tech […] digitale identificatiedocumenten als systemen voor informatievergaring […] en informatie-logistiek”, schrijft Sdu. Philips Nederland bezorgde Sdu de benodigde ID-chips die als eerste ter wereld voldeden aan de internationale standaarden voor ‘electronic government’ en aan de eisen van het NAVO agentschap voor internationale burgerluchtvaart (ICAO). Philips produceerde daarom tevens de chips voor de ‘smart’ paspoorten van landen als de VS, Australië, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Feit is, tenslotte, dat Sdu identification al vóór de verkoop een “toonaangevend bedrijf [was] op zijn gebied dat standaarden bepaalde op wereldschaal”, zo lezen we in het persbericht.(41)

Jean-Paul Jainsky, CEO van Sagem, merkt in het bericht op: “Wij zijn erg ingenomen met deze aanwinst welke ons in staat zal stellen ons aanbod te versterken om complete en competitieve ID-oplossingen te leveren aan regeringen overal ter wereld.” Nederlandse kennis die mede aan de basis staat van de huidige wereldinfrastructuur voor massa-identificatie en -registratie aangelegd door de wereldleider op dit gebied. Het heeft er alle schijn van.


Het alles-in-een-persoonsbewijs, uw sleutel tot leven
Het Morpho Population Register is de centrale database die informatie over persoonsbewijs, rijbewijs, gezondheid, stemrecht, welzijn, visa’s, paspoorten, et cetera opslaat, beheert en conbineert tot een profiel. De functie voor ‘Cross-matching data’ vergelijkt gegevens en bepaalt op basis daarvan automatisch waarop de burger niet of wél recht heeft.(42) De machine bepaalt uw lot.


Intussen heeft Morpho-Sagem het
alles-in-een-persoonsbewijs ontworpen, genaamd Ideal Citiz (= “ideale [controleerbare] burger”). Het is volledig geharmoniseerd. Aan slechts één enkel persoons-controlenummer (of verhullend: Burger ‘Service’ Nummer, BSN) zijn alle overheidsdiensten en -dossiers gekoppeld. Ook banken en corporaties liften mee. Het systeem beslaat alle persoonsbewijs-applicaties, waaronder het nationale persoonsbewijs (ID), het corporate/bedrijfs ID, de bankpas, het zorgverzekerings- en welzijns ID, het rijbewijs, de verblijfsvergunning, het stem-ID (stempas), de gekwalificeerde handtekening et cetera.(43) India gaat als eerste een dergelijk alles-in-een systeem gekoppeld aan het persoonsnummer in gebruik nemen.(44) Voor de invoer van dit multifunctionele persoonsbewijs ten behoeve van voorlopig 600 miljoen mensen (AADHAAR) heeft India Morpho geselecteerd.(45) Zonder dit multifunctionele persoonsbewijs is de burger verstoken van overheidsdiensten als gezondheidszorg maar ook van bijvoorbeeld geld en sociale huisvesting, aangezien banken en corporaties afgifte van het persoonsnummer eveneens steeds meer als voorwaarde stellen voor hun transacties.

Samen met wereld-proefstation China beschikt India momenteel over de grootste internationaal koppel- en uitwisselbare biometrische ID-database op aarde.(46) Vele andere landen zijn voorgegaan of zullen volgen. Alle geharmoniseerde ID-databases tezamen functioneren als één enkele meta-database, een centrale ‘wereld-reuzencomputer’.


In Nederland zien we eveneens een ontwikkeling in de richting van een multifunctioneel persoonsnummer en -bewijs als sleutel tot overheids en corporate
dienstverlening. De Nederlandse overheid dwingt burgers in toenemende mate haar diensten elektronisch af te nemen met het persoonsnummer als ‘interface’ (de elektronische overheid of e-government). Via projecten als ‘Digivaardig & Digibewust’, gefinancierd en georganiseerd door het Ministerie van Economische Zaken en het Electronic Commerce Platform probeert zij de ‘achterblijvers’ onder de bevolking massaal te manipuleren tot digitale communicatie, geldhandelingen en afname van (overheids)producten. (Het ECP is een samenwerkingsverband van banken, overheid en corporaties waaronder IBM met in de adviesraad o.a. W.A. van Oranje, commissariaatkampioen L.C. Brinkman, W.J.Deetman, A. H. G. Rinnooy Kan, B.E.M. Wientjes en de directeur van IBM-Nederland, H. van Dorenmalen). Digivaardig & Digibewust vormt onderdeel van een groter Europees programma onder de noemer ‘media literacy’ dat uitsluitend economisch is gemotiveerd.

Het nare van het elektronische persoonsbewijs is nog steeds dat het maar zoek raakt, te vervalsen is en wellicht gestolen wordt. Dit risico is nog groter als u nog maar één multifunctioneel document hebt voor alle functies. De kans dat u vervolgens verstoken bent van alle eraan gekoppelde overheidsdiensten is levensgroot.
Zou een onderhuidse toepassing niet handiger zijn?

Auteur:
Jim Beame.
Bron: Anarchiel. "Wij danken Jim voor zijn ongelofelijke inzet, ten gunste van al het leven en vrijheid van de mens".
 
Noten    
(1) NRC, 21-11-2009; “Vingerafdrukken voor de database”; “Nederland is voorlopig het enige EU-land, dat vingerafdrukken ook centraal gaat opslaan.”

(2) Nexus Magazine, okt.-nov.2009, vol. 16, nr. 6., Nathan Allonby, “Identity Cards, a Global Perspective.”

(3) Tweakers.net, 22 november 2010, “
IBM onthult BlueGene/Q-supercomputer.”
(4) Global Research, 31 augustus 2009, “ID Cards - a World View”.

(5) Nathan Allonby, “
ID cards - a World View”, Global Research, 21 augustus 2009.
(6) International Civil Aviation Organisation (ICAO) 2008, ISBN 978-92-9231-140-7, rapport: “Machine Readable Travel Documents”, Part 3, Volume 2, “Specifications for Electronically Enabled Mrtds with Biometric Identification Capability.” (URL:
http://www.hasbrouck.org/documents/ICAO9303-pt3.pdf).
(7) Electronic Privacy Information Center (EPIC);
“Total Information Awareness” (TIA) (URL: http://epic.org/privacy/profiling/tia/).
(8) Wikipedia, logo IAO (http://en.wikipedia.org/wiki/File:IAO-logo.png).

(9) Globalsecurity.org; Homeland Security, “Total Information Awareness (TIA). Terrorism Information Awareness (TIA)”; TIA subsystems; HumanID (Human Identification at a Distance). The HumanID program seeks to develop technologies that can detect, recognize, and identify humans at a distance. Projected funding for FY 2002 through FY 2004: $32.2 million.(URL:
http://www.globalsecurity.org/security/systems/tia.htm). Zie ook Wikipedia: Human-id-at-a-distance.
(10) “Intergovernmental agreement on the introduction of common biometric security standards into national ID cards, to prevent these from becoming a weak link in travel documentation.” Uit: Prospects for the European Union in 2006 and retrospective of the UK’s presidency of the EU, 1 July to 31 December 2005 (Presented to Parliament by the Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs by Command of Her Majesty January 2006). “The UK Presidency worked to develop the EU’s ability to work in partnership with third countries to improve their capacity to protect refugees and control flows of illegal migration. Following discussion at the Hampton Court Summit, the December European Council agreed a paper outlining priority actions for managing migration flows, with a particular focus on Africa and the Mediterranean. The UK Presidency also saw progress on negotiating readmission agreements with key third countries, initialling readmission and visa facilitation agreements with Russia, and advancing negotiations with Ukraine and Morocco. (URL:
http://www.official-documents.gov.uk/document/cm67/6735/6735.pdf), punt 54 en 55. “
(11) Independent Race and Refugee News Network, 27 maart 2003, “From refugee protection to managed migration: the EU’s border control programme.” (URL:
http://www.irr.org.uk/2003/march/ak000016.html).
(12) COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS, Brussels, COM(2008) 611/3; STRENGTHENING THE GLOBAL APPROACH TO MIGRATION: INCREASING COORDINATION, COHERENCE AND SYNERGIES (URL:
http://www.statewatch.org/news/2008/oct/eu-com-global-migration-2008-611-3.pdf); 1. INTRODUCTION; “The Global Approach to migration can be defined as the external dimension of the European Union’s migration policy. It is based on genuine partnership with third countries, is fully integrated into the EU’s other external policies, and addresses all migration and asylum issues in a comprehensive and balanced manner. Adopted in 2005, it illustrates the ambition of the European Union to establish an inter-sectoral framework to manage migration in a coherent way through political dialogue and close practical cooperation with third countries.” “The Communication of June 2008 on A Common Immigration Policy for Europe highlighted the need to strengthen the Global Approach to ensure a coherent, common European migration policy4, reiterating the principle that effective management of migration flows requires genuine partnership and cooperation with third countries and that migration issues should be fully integrated into the EU’s development cooperation and external policies, as well as incorporate issues emerging from them.” 2.2. Fight against irregular immigration;“The EU offers assistance for strengthening border management in third countries, for capacity building for border guards and for migration officials, for financing information campaigns on the risks of irregular immigration, for improving reception conditions, and for developing the use of biometric technologies to make travel or identity documents more secure.” “- Support third countries in the adoption and implementation of National Integrated Border Management Strategies in line with EU standards.” “- Intensify, with the active involvement of origin and transit countries, particularly in the European Neighbourhood Policy context, joint operations and cooperation in setting up a border surveillance infrastructure under the European Border Surveillance System (EUROSUR).” “- Encourage due attention to the human trafficking issue in the political and cooperation dialogue with partner countries and with regional organisations such as the African Union, ECOWAS, SADC, ASEAN and ASEM.”
(13) Finally, the EU and its Member States should adopt a higher profile and actively engage in promoting the Global Approach in various multilateral, global and regional cooperation frameworks such as the Global Forum on Migration and Development (GFMD), that will hold its next session in Manila in October and will provide an opportunity for the EU to present a coherent and consolidated position, the United Nations and its relevant specialised agencies, the G8, the OECD, the OSCE, the Council of Europe, the International Organisation for Migration, the World Bank and regional development banks, as well as the regional consultative processes.

(14) Global Research, 31 augustus 2009, “ID Cards - a World View”.

(15) Bunyan, Tony, 28 May 2009, The Guardian; "
The surveillance society is an EU-wide issue”;"Every object the individual uses, every transaction they make and almost everywhere they go will create a detailed digital record. This will generate a wealth of information for public security organisations", leading to behaviour being predicted and assessed by "machines" (their term) which will issue orders to officers on the spot. The proposal presages the mass gathering of personal data on travel, bank details, mobile phone locations, health records, internet usage, criminal records however minor, fingerprints and digital pictures that can be data-mined and applied to different scenario – boarding a plane, behaviour on the Tube or taking part in a protest.”
(16) Götz Aly, Karl Heinz Roth, Edwin Black; The Nazi census: identification and control in the Third Reich, p. 119.

(17) “IBM war seit 1942 über seine Europa-Zentrale in Amsterdam intensiv an der Entwicklung der nazistischen Personaldatensysteme beteiligt.” Uit: Projektgruppe "Autonomie" in Karlsruher Stadtzeitung Nr.30 Frühling 83; "
Volkszählung", "Vernummerung" und Datenerfassung bei den Nazis.”
(18) Prevent Genocide International, Jim Fussell, Executive Director of Prevent Genocide International; “Indangamuntu 1994: Ten years ago in Rwanda this Identity Card cost a woman her life.” (URL:
http://www.preventgenocide.org/edu/pastgenocides/rwanda/indangamuntu.htm).
(19) Suite101.com, 17 mei 2009, “The Bilderberg Council; A Secretive Group of Powerful Elites Meets Annually”; “Others known to have attended Bilderberg conferences include, Bill Clinton, Tony Blair, university professors, directors of economics think tanks, and the chief executives of just about every major corporation including Shell, Nokia, H.J. Heinz, Barclay’s Bank, IBM, and many, many others. It’s the world’s A-team of international powerbrokers.” IBM in CFR/RIIA: Ibm.com; Samuel. J. Palmisano, IBM directievoorzitter spreekt tot het RIIA/CFR; “
On January 12, 2010, Samuel J. Palmisano, IBM Chairman of the Board, President and Chief Executive Officer, addressed businesse and civic leaders at Chatham House in London”; “Just over a year ago I was at the Council on Foreign Relations in New York City. I was there to share what we at IBM had come to believe was a seminal change in the way the world literally works. On that day we began a global conversation about how the planet is becoming smarter.” Zie ook IBM vertegenwoordiging in CFR: Peter Stuivenberg, The Boogeyman, Uitgeverij Elmar 2008, p. 214.
(20) Black, Edwin;
IBM and the Holocaust. Ned. Vertaling Kosmos Uitgevers, 2001. Zie ook video: IBM, Verichip and the Fourth Reich (http://www.disclose.tv/action/viewvideo/836/IBM__VERICHIP__and_the_FOURTH_REICH/).
(21) Black, Edwin;
IBM and the Holocaust, Ned. Uitgave, p. 86.
(22) New York Times, 14 juni 2005, “I.B.M. Expands Efforts to Promote Radio Tags to Track Goods. IBM is de financier achter de Verichip: “More recently, Applied came back from the brink of bankruptcy, with chairman and CEO Scott R. Silverman pulling off a last-minute deal that saved it from being swallowed by creditor IBM. At stake was a $95 million line of credit which was about to come due. […] IBM accepted a payment of just $30 million to cancel the debt.” uit: augustus nummer 2003 South Florida CEO, “Feeling chipper: Applied Digital Solutions is back from the brink, as CEO Scott Silverman maneuvers his high-tech firm through shark-infested waters .”

(23) IBM; “Governments should move to implement cohesive and collaborative identity management systems to provide safe cross-border travel, inhibit crime and terrorism and provide for data safety and privacy for their citizens.” (URL:
http://www-935.ibm.com/services/us/index.wss/ibvstudy/gbs/a1029016?cntxt=a1005266)
(24) “Based on recent research conducted by IBM, we believe it is time for both governments and the private sector throughout the world to take a new look at identity management and explore ways to facilitate communication and collaboration among government, industry and society.”Bryan Barton; Carlton, Dennis; Ziehm, Dr. Oliver. Identity management in the 21st century. Balancing safety, security and liberty in a global environment, IBM Institute for Business Value2007, p. 2.

(25) ZDNet UK, 10 november 2005; “IBM calls for global identity management solution”; “The growing need for fast, accurate verification of personal identities has prompted a call from an industry observer for a global agency to set international standards. ”; “...wider international cooperation is needed to establish a common language and standards, said Cal Slemp, vice-president and global leader for security and privacy services at IBM Global Services. The common language for exchanging user access information is also known as federated IAM.” (http://www.zdnet.co.uk/news/regulation/2005/11/10/ibm-calls-for-global-identity-management-solution-39236488/).

(26) Government Executive, 25 april 2006, “Head of visitor tracking program wants global ID system” (
www.govexec.com).
(27) Physorg.com, 23 juli 23, 2008 “UN agency pushes global ID for emergency contacts”.

(28) Thebusinessonline.com; 02/11/2006; “Biometric ID database set for global takeover.” Theregister.co.uk, 25 oktober 2006, “US, EU sketch plans for global immigration database.”

(29) Theregister.co.uk, 18 juni 2007, “US and allies lay global foundation for biometric border checks”.

(30) Theregister.co.uk, 29 april 2005, “HP to build EU’s biometric ID, terror database. System designed for ‘future requirements.’”

(31) Infoworld.com, 10 augustus 10, 2007; “National ID? How about a global ID?”; “A little-known federation quietly lays the infrastructure for a universal identity system that could eventually be implemented nationally or internationally.”; “The cultural gap with the public in general is still too wide,” said Dr. Mike Mestrovich, President of FiXs. “I think there would have to be a public consensus to move us in that direction and I don’t see that happening until at least 2009 or beyond.”

(32) Idworldonline.com; “A distinguished line up of ministers and high ranking government representatives as well as 72 leading CEOs from the ID Revolution Community, joined to share their vision and thought leadership at the eighth ID WORLD International Congress, reaffirming the event’s unique position as the world’s leading event in the auto ID industry, in terms of quality of speakers, audience and content.”

(33) Ook in de VS, Techbiometric.com; 15 juni 2009, “
Sagem Orga and MorphoTrak Approved as Official Source for PIV Products for the U.S. Government.”
(34) Activiteit wereldwijd: Jan Willem ter Hennepe, presentatie voor ICAO te Mozambique:; “3D photo ID, the first line security feature. ICAO/IACM MRTD Regional Seminar Mozambique, 24-26 november”, kaartjes op p. 5 & 6 (URL:
http://www.icao.int/MRTDseminar/2010africa/Docs/11_Morpho-3DPhotoID.pdf). Morpho-edocs.com, “Projects & references.” (URL: http://www.morpho-edocs.com/index.php?mySID=94ce5a4aef8b05dd883974a3f250bd6a&cat_id=4639&menu_cat=4639). Kazachstan: Morpho-edocs.com, “Kazakhstan National e-ID & e-passports”; “Complete solution for national e-identity and electronic passports in Kazakhstan. Global solution and equipment for two electronic smart card and e-passport personalization sites.” Brazilië: Morpho-edocs.com, 25 november 2010; “Ready for the new Registro de Identidade Civil (RIC) ID card program: Morpho launches chip module line at Brazilian production center”; “Morpho now boasts a full production chain for Brazil’s new RIC ID card, which will become the country’s official means of identification in the next few years.” Frankrijk: Morpho-edocs.com; “French cross-border project”. Zuid Afrika: Bioportfolio.com, 8 september 2010; “Morpho Biometric Solution Renovates African ID Document System.” Mauritanië: Morpho.com, 6 september 2010; ”Morpho to help revamp Mauritania’s ID document system.” Maleisië: Thirdfactor.xyzzy.avisian.com, 21 juni 2010, “Morpho tapped for Malaysian ID systems.” Verenigd Koninkrijk: Thefreelibrary.com// TACOMA, Wash.—(BUSINESS WIRE), 8 april 2002; “SAGEM MORPHO Completes Successful AFIS Project for UK AFR Consortium.” (AFIS = Automated Fingerprint System). Albanië: Morpho-edocs.com; ”Albania -e-ID project.”Ghana: Justiceghana.com, 14 augustus 2010;“ID cards to roll out next month – NIA”.
(35) Omkoping & corruptie door Morpho: Nigeria: Modernghana.com, “Corrupting National ID Card Process - SAGEM MORPHO; I was in Nigeria when Groupe SAGEM bribed the then Nigerian government officials to win an ID card contract. It is alleged the company paid close to $50 million in bribes to corrupt Nigerian government officials to win a $300 million ID contract.” (URL: http://www.modernghana.com/news/112147/1/corrupting-national-id-card-process-sagem-morpho.html).

(36) KSU Uitgeverij, Overfusies.nl 26 jun 2008; “De Brauw Blackstone Westbroek en Rothschild adviseren SDU.” NRC, 17 maart 2010; “Uw vingerafdrukken bij de Franse militaire industrie.”

(37) Morpho Communication Department – 08-09- 2009; “Interpol places its trust in Morpho once again.” (http://www.morpho.com/IMG/pdf/Interpol_places_its_trust_in_Morpho_once_again-pdf.pdf).

(38) Computable.nl, 03-06-2010, “Politie zet vernieuwd opsporingssysteem in.”

(39) NOS Nieuws, 19 november 2010,“Opstelten sluit dna-verdrag met VS.”

(40) Tekst op Linked-profiel van Jan Willem ‘JW’ ter Hennepe; “Morpho (formerly known as Sagem Identification) develops, manufactures and manages solutions that inextricably link people and their identity. Products are primarily high security ID documents such as passports, identity cards, drivers licences and related systems. With a history going back as far as 1577, the company as we know it was founded in 1994 as Enschedé/Sdu (a joint-venture between Joh. Enschedé and Sdu). In 2004 the company name was changed to Sdu Identification. In 2008 the company was acquired by Sagem Securité, part of SAFRAN Group and subsequenlty became Sagem Identification. July 2010 saw the name changed to Morpho, SAFRAN Group” (geraadpleegd december 2010). (http://nl.linkedin.com/pub/jan-willem-jw-ter-hennepe/3/ab1/9a8).

(41) Sdu.nl: “24 juni 2008 - Sdu Identification; “Sdu Identification is producent van […] memory chipcards en smartcards (o.a. Chipknip). […] Sdu Identification is een van de weinige marktpartijen die voor meerdere Europese overheden de contractpartner is voor hooggekwalificeerde identiteitsbewijzen.” Persbericht van Sdu Holding 24 juni 2008: “Sdu Identification B.V. (the former Enschedé/Sdu) was established in June 1994 […] The company has since developed in to a leading company in its field setting standards on a global scale. […] The company supplies national and international customers with high-tech physical and digital identification documents, as well as data collection, enrolment systems and secure (information) logistics. [...] Jean-Paul Jainsky, CEO of Sagem Sécurité: “We are very pleased with this acquisition that will enable us to enhance our offer to deliver complete and competitive ID solutions to Governments all around the world and therefore strengthen our leading position in such a fast growing market”. (URL geraadpleegd dec. 2010: http://www.sdu.nl/overons/nieuws/Pages/SduIdentification.aspx). Nxp.com, 27 september 2004, “Philips’ smart card chip for e-government smart passport projects is industry’s first to achieve highest security certification; Royal Philips Electronics (NYSE: PHG, AEX: PHI) today announced that its chip solution for e-government applications received the world’s first Common Criteria (CC) EAL5+ certification for a triple interface smart card controller. Philips’ chip solution meets the high security and memory requirements of major e-government projects currently under way, including smart passport projects in the United States, Australia, Germany and the United Kingdom. […] The 72Kbyte EEPROM memory, high-security chip exceeds the specifications for smart passports set by the International Civil Aviation Organization (ICAO) and is currently being used by SDU Identification in the volume field trial of the new ICAO-compliant Netherlands Smart Passport.” (URL: http://www.nxp.com/news/content/file_1099.html).

(42) Morpho-Sagem: Population Register & Right Management; “Component of the MorphoCivis Software Suite, MorphoPopulation Register™ is the central reference point, where individual rights (identity, drivers’ licenses, voting, health and welfare, passports, visas, etc.) are defined, stored and managed.” (http://www.morpho.com/IMG/pdf/MorphoPopulation_Register-2.pdf).

(43) Id-world-magazine.com, woensdag, 12 mei 2010; “Sagem launches all-in-one ID”; “With IDeal Citiz™, Sagem Sécurité and its subsidiaries offers an all-in-one product that meets the full range of government ID requirements, including e-services, digital signature and travel applications. It addresses all ID application needs: national e-ID and corporate e-ID, healthcare/welfare card, driver license, resident permit and qualified signature. IDeal Citiz™ enables identification, online authentication and electronic signature with maximum security (CEN15480/IAS ECC specification, EAL5+ Common Criteria security certification). It is a travel document and a means of citizen identification (ICAO/EAC standards).”

(44) Countercurrents.org, 14 december, 2010, “Proposal To Put Indian Residents Under Surveillance Forever.” BBC News, 29 september 2010, “
India to compile ‘world’s biggest’ ID database.”; “Under the scheme, all Indians will be issued a 12-digit ID number which they will use to receive welfare handouts, to apply for other documents like passports and even to open bank accounts, the BBC’s Mark Dummett in Delhi says. As well as iris scans, photographs, fingerprints and other personal information will be collected and then stored on a vast central database.”
(45) Morpho.com, 30 juli 2010; “Mahindra Satyam and Morpho selected to deliver India’s next generation Unique Identification Number Program.”

(46) BBC News, 29-09-‘10, zie boven. Global Research, 12-04-‘07, “China’s Big Brother: World’s Biggest ID Database Public Security database with 1.3 billion entries.”

© 2010 Jim Beame

Unieke bezoekers

In den beginne
Wist je dat?
Projecten
Over ons
Columns
Gezondheid
Filmpjes
Niet Blij
Winkel
Linkjes